lördag 21 maj 2011

Jesu återkomst


Apropå pastor Harold Campings förutsägelse att Jesu återkomst skulle ske 21:a maj 2011. Han som sjunger var själv en gång en av Campings lärjungar.


Så här står det i Katolska Kyrkans Katekes om detta:


Kristi ankomst i härlighet, Israels hopp

673 Från och med himmelsfärden är Kristi ankomst i härlighet omedelbart förestående även om det inte är vår sak ”att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt” (Apg 1:7). Denna eskatologiska händelse kan äga rum när som helst. Ändå ”skjuts den upp” – både händelsen själv och den slutliga prövningen som skall komma före den.

674 Messias ankomst i härlighet är i varje ögonblick av historien beroende av att ”hela Israel” kommer till tro på honom. Av dessa är ”en del förstockade” och ”tror inte” (Rom 11:20) på Jesus. Petrus uttrycker detta på följande sätt till judarna i Jerusalem efter pingst: ”Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Herren, då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias, som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början” (Apg 3:19-21). Och Paulus instämmer med honom: ”ty om detta att de försköts gav världen försoning, vad skall då deras upptagande ge, om inte liv för de döda? (Rom 11:15). Då judarna ”i sin fulla styrka” antar den messianska frälsningen, efter hedningarna i fullt antal, kommer Guds folk att nå en ”mognad som svarar mot Kristi fullhet” (Ef 4:13) i vilken Gud blir ”allt, överallt” (1 Kor 15:28).

Den sista prövningen för kyrkan

675 Före Kristi ankomst måste kyrkan gå igenom en sista prövning som skall få mångas tro att vackla. Förföljelsen som ledsagar hennes pilgrimsfärd på jorden kommer att avslöja ”det ondas mysterium” i form av en religiös villfarelse som erbjuder människorna en skenbar lösning på deras problem till priset av avfall från sanningen. Den värsta religiösa irrläran är den som kommer från Anti-Krist, det vill säga från en falsk messianism där människan förhärligar sig själv i stället för Gud och hans Messias som kommit i människogestalt.

676 Denna antikristna villfarelse avtecknar sig redan i världen varje gång som man hävdar att det messianska hoppet går i uppfyllelse i historien. Ty detta hopp kan inte bli verklighet förrän efter historiens slut genom den eskatologiska domen. Kyrkan har förkastat denna förfalskning av det kommande Gudsriket – även i dess mera måttfulla gestalt – som uppträder under beteckningen ”millennarism”, framför allt då den antar den politiska formen av en sekulariserad messianism, som är ”perverterad till sitt väsen”.

677 Kyrkan kommer först att gå in i Guds rikes härlighet genom denna sista påsk, då hon följer sin Herre i hans död och hans uppståndelse. Guds rike skall alltså inte komma i sin fulla verklighet genom en historisk triumf för kyrkan till följd av att utvecklingen ständigt går framåt utan genom att ondskans makt en sista gång släpps loss men blir besegrad av Gud. Då blir kyrkan i full mening Herrens brud som kommer ner ur himlen redo för sin man. I form av en yttersta dom triumferar Gud över det onda sedan den förgängliga världen genomgått en sista kosmisk kris.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar